• Voľné miesta na našej škole

  • Spojená škola  sv. Františka z Assisi v Bratislave prijme do pracovného pomeru na plný úväzok – pedagogického asistenta.

   Miesto výkonu práce: Spojená škola  sv. Františka z Assisi v Bratislave

   Rozsah úväzku: 100%


   Vzdelanie:

   • a)    vysokoškolské vzdelanie I., II., stupňa
   • b)    úplné stredné odborné vzdelanie + doplnenie pedagogickej spôsobilosti

   - podľa Zákona č. 138/2019 z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov.

   Ďalšie požiadavky:
   Pracovný pomer na dobu: určitú – počas trvania národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.
   Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy


   Zoznam požadovaných dokladov:

   • písomná žiadosť,
   • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass
   • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
   • motivačný list
   • písomné čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
   • písomné čestné prehlásenie o bezúhonnosti
   • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
   • osobnostné a morálne predpoklady
   • pozitívny vzťah k práci s deťmi a učiteľmi
   • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, trpezlivosť
   • Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 10. 09. 2020 na emailové adresy: info@svfrantisek.sk riaditelka@svfrantisek.sk.
   • Do predmetu uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania ZŠ"

    

   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

   Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor 15. 09. 2020.
   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania  20. 09. 2020
   Termín nástupu možný od 21. 09. 2020

  • zatiaľ žiadne údaje