• Výberové konanie

  • Spojená škola  sv. Františka z Assisi v Bratislave prijme do pracovného pomeru na plný úväzok  pedagogického asistenta.

    

   Miesto výkonu práce: Spojená škola  sv. Františka z Assisi v Bratislave

   Rozsah úväzku: 100%

   Pracovný pomer na dobu: určitú – počas trvania národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

   Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy

    

   Vzdelanie

   1. vysokoškolské vzdelanie I., II., stupňa
   2. úplné stredné odborné vzdelanie + doplnenie pedagogickej spôsobilosti
    - podľa Zákona č. 138/2019 z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov

    

   Ďalšie požiadavky

   Znalosť práce s PC, internet, mail, Word, Excel, Powerpoint

    

   Zoznam požadovaných dokladov:

   • písomná žiadosť,
   • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass
   • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
   • motivačný list
   • písomné čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
   • písomné čestné prehlásenie o bezúhonnosti
   • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
   • osobnostné a morálne predpoklady
   • pozitívny vzťah k práci s deťmi a učiteľmi
   • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, trpezlivosť

    

   Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 15. 12. 2020 na emailové adresy: info@svfrantisek.sk riaditelka@svfrantisek.sk.

   Do predmetu uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania ZŠ"

    

   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

   Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor 17.-18. 12. 2020 o 15.00 hod.

   Termín nástupu možný hneď po dohode s uchádzačom.

    

    

   Spojená škola  sv. Františka z Assisi v Bratislave prijme do pracovného pomeru na plný úväzok školského psychológa.

    

   Miesto výkonu práce: Spojená škola  sv. Františka z Assisi v Bratislave

   Rozsah úväzku: 100%

   Pracovný pomer na dobu: určitú – počas trvania národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

   Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy

    

   Vzdelanie

   1. podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
   2. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia.

    

   Ďalšie požiadavky

   Pracovný pomer na dobu: určitú – počas trvania národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

    

   Zoznam požadovaných dokladov:

   • písomná žiadosť,
   • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass
   • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
   • motivačný list
   • písomné čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
   • písomné čestné prehlásenie o bezúhonnosti
   • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
   • osobnostné a morálne predpoklady
   • pozitívny vzťah k práci s deťmi a učiteľmi
   • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, trpezlivosť

    

   Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 15. 12. 2020 na emailové adresy: info@svfrantisek.sk riaditelka@svfrantisek.sk.

   Do predmetu uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania ZŠ"

    

   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

   Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor 17.-18. 12. 2020 o 15.00 hod.

   Termín nástupu možný po dohode s uchádzačom.

    

  • zatiaľ žiadne údaje