• V tomto školskom roku sa na našej škole rozšíril pomáhajúci tím o ďalších zamestnancov, ktorí spolu zastrešujú metodické združenie a predmetovú komisiu Intervenčných, poradenských a prevenčných aktivít (ďalej ako MZ a PK IPPA), ktorej vedúcou je Mgr. Eva Poláková.

     Členovia MZ a PK IPPA:

     Mgr. Eva Poláková, školská psychologička a výchovná poradkyňa

     Mgr. Monika Motýľová, školská psychologička

     PaedDr. Viktória Kuricová, špeciálna pedagogička

     Mgr. Lucia Grossová, špeciálna pedagogička

     Mgr. Jaroslava Dedinská, asistentka učiteľa

     Mgr. Zuzana Nagyová, pedagogická asistentka

     Bc. Alan Lano, pedagogický asitent

     Katarína Kiškováčová, pedagogická asistentka

     Mgr. Oľga Straková, koordinátorka prevencie

     Mgr. Petra Pavelčáková, kariérna poradkyňa

     Vďaka odborným a pedagogickým zamestnancom sa môžeme venovať žiakom individuálne s ohľadom na ich potreby a osobitosti, vývinové špecifiká či individuálne edukačné potreby. Spoločným cieľom je pomôcť deťom zažívať pocity úspechu, radosti a prijatia rovesníkmi.